Hållbarhet

PRODUKTER UTVECKLADE MED OMSORG

En lång erfarenhet och goda relationer med våra leverantörer tillsammans med  processtyrda inköp borgar för korrekta produkter och ger möjlighet till kvalitets- och produktionskontroll. Allt från val av leverantör och material till val av transportsätt är viktiga komponenter för att resultatet ska bli bra ur ett både ekonomiskt, kvalitets och hållbarhets perspektiv.

Roupéz följer de lagar och förordningar som gäller. Vår uppförandekod (Code of conduct) baseras på FN:s Global Compacts tio principer som härrör från: Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationoens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention mot korruption samt FN:s barnkonvention artikel 23 och efterlevnad av nationell lagstiftning i tillverkningslandet.

Vi arbetar efter ett tredjeparts certifierat verksamhetssystem enligt ISO9001 och ISO14001. Redan på idéstadiet utgår vi från målsättningen att skapa hållbara produkter som människor har både nytta och glädje av under lång tid. Det ger även god avkastning på er investering då ert varumärke och budskap lever längre.

Vi erbjuder produkter som är certifierade enligt exempelvis ÖkoTex 100, GOTS, Svanen samt Fairtrade. Självklart följer produkterna också alla lagkrav och direktiv. Här följer de som är aktuella.

Samma produkt kan falla under en eller flera lagar och direktiv.

 • REACH-förordningen är en Europeisk Kemikalielagstiftning som gäller alla produkter och kemiska blandningar vilka tillverkas/importeras och/eller säljs inom EU/EES.

 • Leksaksdirektivet Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dessa regelverk är leksaksdirektivet ett av de mer omfattande. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.

 • RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

 • Batteridirektivet innehåller regler om förbud mot att släppa ut batterier och ackumulatorer på marknaden om de innehåller över en viss halt av tungmetallerna kvicksilver och kadmium.

 • Biocidförordningen Biocidprodukter räknas som bekämpningsmedel och när de används kan de medföra risker för människor, djur och miljön. Därför måste biocidprodukter oftast vara godkända innan de får säljas eller användas i Sverige.

 • POPS-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.

 • Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna. Här kan du se vilka kapitel i miljöbalken och andra svenska regler på kemikalieområdet som tillsammans är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.

 • Produktsäkerhetslagen Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

 • CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

 • Förpackingsdirektivet  innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser.

Våra leverantörer måste alltid passera vår leverantörsprocess som är tredjepartscertifierad i vårt verksamhetssystem enligt ISO9001 kvalitet och ISO14001 miljö. I processen säkerställer vi att alla krav uppfylls. Vi har exempelvis alltid en signerad uppförandekod från leverantören. Vi är stolta över vårt rykte att vara en inköpare som ligger i framkant när det gäller kravställning och struktur. 

Läs mer om vår R-licens


HUR VI SER PÅ ANSVARSFULL TILLVERKNING

VÅR APPROACH

Vi vill inte bidra till resursslöseri eller dåliga arbetsförhållanden. Därför har vi utvecklat ett arbetssätt för att få kontroll på var, hur och av vem våra produkter tillverkas. Redan på idéstadiet utgår vi också från målsättningen att skapa hållbara produkter som människor har både nytta och glädje av under lång tid. Det ger även god avkastning på er investering då ert varumärke och budskap lever längre. Vi är övertygade om att det bara finns en väg framåt, och det är att medvetet göra smarta val. Del för del och produkt för produkt. Vi tror på transparens och tillit. Det bästa sättet är att tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för att hållbarhetsperspektivet finns med genom hela processen.

HUR VI SER PÅ ANSVARSFULL TILLVERKNING

 • Vi vill aktivt bidra till en mer hållbar värld.
 • Vi jobbar för ökad transparens och kunskapsspridning.
 • Vi vill proaktivt medverka till att lyfta våra kunders hållbarhetsarbete.
 • Vi vill jobba tillsammans med våra kunder för att proaktivt hantera risker och hitta möjliga förbättringar
 • Vi väljer medvetet leverantörer som kan leverera uppföljande rapportering gällande ställda krav och som har en vilja till ständig förbättring.
 • Vi jobbar i ett strukturerat verksamhetssystem för att säkerställa förbättringar och måluppfyllelse.

AKTUELLA PROJEKT

Just nu lägger vi lite extra energi och tid på att mer tydligt lyfta fram och synliggöra fler hållbara alternativ ur vårt stora produktsortiment. Håll utkik framöver!