Hållbarhet är en självklarhet

Produkter utvecklade med omsorg och ansvar

Ansvarsfull tillverkning enligt oss

Vi vill inte bidra till vare sig resursslöseri eller dåliga arbetsförhållanden. Därför har vi utvecklat ett arbetssätt för att få kontroll på var, hur och av vem våra produkter tillverkas. Redan på idéstadiet utgår vi också från målsättningen att skapa hållbara produkter som människor har både nytta och glädje av under lång tid.


Det ger även god avkastning på er investering då både produkten och budskapet lever längre. Vi är övertygade om att det bara finns en väg framåt, och det är att medvetet göra smarta val. Del för del och produkt för produkt. Vi tror på transparens och tillit. Det bästa sättet är att tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för att hållbarhetsperspektivet finns med genom hela processen.

Vårt arbetssätt och övertygelse

 • Vi vill aktivt bidra till en mer hållbar värld.
 • Vi jobbar för ökad transparens och kunskapsspridning.
 • Vi vill proaktivt medverka till att lyfta våra kunders hållbarhetsarbete.
 • Vi vill jobba tillsammans med våra kunder för att proaktivt hantera risker och hitta möjliga förbättringar
 • Vi väljer medvetet leverantörer som kan leverera uppföljande rapportering gällande ställda krav och som har en vilja till ständig förbättring.
 • Vi jobbar i ett strukturerat verksamhetssystem för att säkerställa förbättringar och måluppfyllelse.

Vår verksamhetspolicy – vår ledstjärna

Roupéz eftersträvar hållbar utveckling och ständig förbättring genom att förebygga miljöförorening, stötta resurssnåla flöden och säkra produkter av hög kvalitet. Vi gör det genom styrning av den egna verksamheten och genom att påverka våra samarbetspartners och leverantörer. Detta sker när nya leverantörer antas samt vid årlig leverantörsutvärdering av befintliga leverantörer.

Vi har en lång erfarenhet (sedan 1986) och goda relationer med våra leverantörer. Vårt processtyrda ledningssystem främjar ett processorienterat arbetssätt för att leda och styra verksamheten. Processorienteringen genomsyrar verksamheten som helhet.

Tillsammans borgar detta arbetssätt för korrekta produkter och ger möjlighet till kvalitets- och produktionskontroll. Allt från val av leverantör och material till val av transportsätt är viktiga komponenter för att resultatet ska bli bra ur ett både ekonomiskt, kvalitets och hållbarhetsperspektiv med minskad miljöpåverkan.

Roupéz följer de lagar och förordningar som gäller. Vår uppförandekod (Code of conduct) baseras på FN:s Global Compacts tio principer som härrör från den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention mot korruption samt FN:s barnkonvention artikel 23 och efterlevnad av nationell lagstiftning i tillverkningslandet.

Policyn kommuniceras internt och till övriga intressenter.

Vi iakttar god etik i alla sammanhang och när vi arrangerar, reser i anslutning till, och deltar i möten och andra evenemang agerar vi på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Certifierat verksamhetssystem – för din och vår trygghet

Vi arbetar efter ett tredjepartscertifierat verksamhetssystem enligt ISO9001, ISO14001 och 45001.

Redan på idéstadiet utgår vi från målsättningen att skapa hållbara produkter som människor har både nytta och glädje av under lång tid. Det ger även god avkastning på er investering då produkten, med ert varumärke och budskap, lever längre. Vi erbjuder produkter som är certifierade enligt exempelvis ÖkoTex 100, GOTS, Svanen samt Fairtrade. Självklart följer produkterna också alla lagkrav och direktiv. Här följer de som är aktuella.

Samma produkt kan falla under en eller flera lagar och direktiv.

 • REACH-förordningen
  en europeisk kemikalielagstiftning som gäller alla produkter och kemiska blandningar vilka tillverkas/importeras och/eller säljs inom EU/EES.
 • Leksaksdirektivet
  Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dessa regelverk är leksaksdirektivet ett av de mer omfattande. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.
 • RoHS-direktivet
  Syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.
 • Batteridirektivet
  Innehåller regler om förbud mot att släppa ut batterier och ackumulatorer på marknaden om de innehåller över en viss halt av tungmetallerna kvicksilver och kadmium.
 • Biocidförordningen
  Biocidprodukter räknas som bekämpningsmedel och när de används kan de medföra risker för människor, djur och miljön. Därför måste biocidprodukter oftast vara godkända innan de får säljas eller användas i Sverige.
 • POPS-förordningen
  Förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.
 • Miljöbalken
  En ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna. Här kan du se vilka kapitel i miljöbalken och andra svenska regler på kemikalieområdet som tillsammans är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.
 • Produktsäkerhetslagen
  Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.
 • CLP-förordningen
  Innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.
 • Förpackingsdirektivet
  Innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser.

Våra leverantörer måste alltid passera vår leverantörsprocess som är tredjepartscertifierad i vårt verksamhetssystem enligt ISO9001 kvalitet och ISO14001 miljö. I processen säkerställer vi att alla krav uppfylls. Vi har exempelvis alltid en signerad uppförandekod från leverantören. Vi är stolta över vårt rykte att vara en inköpare som ligger i framkant när det gäller kravställning och struktur.